Погоджено:                                                                                      Затверджено:

Відділ культури                                                           рішення сесії районної ради

Жидачівської РДА                                                       від ______________№______

Начальник :                                                                  Голова районної ради

___________Орислава Снігура                                 __________Роман Баліцкий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Жидачівської районної централізованої

 

бібліотечної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Жидачів,

2007 р.

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Статут розроблений на підставі законодавства України про бібліотеки, бібліотечну справу, типових правил користування бібліотеками в Україні, основ законодавства про культуру та інших нормативно-правових актів.

 

1.2.Статут визначає статус централізованої бібліотечної системи, правові та організаційні засади діяльності.

 

1.3.Районна централізована бібліотечна система Жидачівського району (надалі -

РЦБС) об’єднує бібліотеки Міністерства культури і туризму України, які обслуговують дітей і дорослих, функціонують на основі єдиного адміністративного і методичного керівництва, штатного розпису та бібліотечного фонду.

 

1.4.У своїй діяльності РЦБС керується Конституцією України, Законом України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", Указами Президента "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", Постановами і рішеннями Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, постановами і розпорядженнями органів місцевого самоврядування.

 

1.5.Засновником РЦБС є Жидачівська районна рада.

 

1.6.РЦБС підпорядкована та підзвітна відділу культури Жидачівської районної державної адміністрації , який здійснює керівництво всіма бібліотеками системи через центральну бібліотеку.

 

1.7. РЦБС являється юридичною особою, має фірмовий бланк і свою печатку.

 

1.8. Юридична адреса РЦБС: 81700. м.Жидачів, вул. Шашкевича,15.

 

 

 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

2.1. Жидачівська РЦБС організує і здійснює бібліотечне обслуговування жителів району у відповідності із Законом України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", Указами Президента "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 р., Постановами і рішеннями Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, постановами і розпорядженнями органів місцевого самоврядування.

 

2.2.РЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Усі бібліотеки РЦБС здійснюють свою діяльність виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів міста в інформації, спілкуванні, забезпеченні свої громадських прав.

 

2.3.РЦБС обслуговує населення через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.

 

2.4.РЦБС – єдине структурно - цілісне утворення, головною бібліотекою якої є центральна бібліотека (далі ЦБ ) Це головна публічна бібліотека району, яка формує, зберігає та надає у користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовує взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надає методичну допомогу бібліотекам - філіям.

 

2.5.РЦБС бере участь у розробці та реалізації у межах своєї компетенції державних і регіональних програм та програм розвитку бібліотечної справи, у створенні інформаційних мереж: на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних.

 

2.6.РЦБС самостійно визначає зміст, напрямки та форми своєї діяльності.

 

2.7.Бібліотеки РЦБС не підлягають приватизації. Доцільність реорганізації чи ліквідації бібліотек визначається органами місцевого самоврядування за погодженням з управлінням культури Львівської обласної державної адміністрації.

 

2.8.Переміщення бібліотек системи можливо за умови надання рівноцінного приміщення у тому ж мікрорайоні, яке б відповідало усім вимогам щодо якісного обслуговування користувачів бібліотеки, зберігання бібліотечних фондів, гідним умовам праці бібліотечних працівників тощо.

 

III. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ

 

3.1.Управління РЦБС здійснює директор, який призначається чи звільняється з посади начальником відділу культури Жидачівської районної державної адміністрації за погодженням головою Жидачівської районної ради. Він одночасно є керівником центральної районної бібліотеки.

 

3.2.Директором РЦБС може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту та досвід роботи не менше 3-х років у бібліотечній галузі.

 

3.3.Директор без доручення діє від імені РЦБС, представляє її в установах і організаціях, розпоряджається в межах своїх прав майном РЦБС, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників РЦБС, за попереднім погодженням з відділом культури РДА заключає договори, в тому числі трудові, видає доручення, користується правом розпорядження кредитами РЦБС.

 

 

3.4.Директор закладу призначає та звільняє з посад працівників закладу.

 

3.5.Директор затверджує планово-виробничі показники роботи РЦБС і її підрозділів та кошторис на використання коштів РЦБС, виходячи з контрольних цифр, які визначаються штатним розписом та доведені головним розпорядником коштів (відділ культури).

 

3.6. Директор РЦБС забезпечує дотримання режиму робочого часу, відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарної гігієни, виробничої дисципліни в усіх структурних підрозділах ЦБС на підставі діючих нормативно-правових актів.

 

3.7.Директор ЦБС забезпечує підготовку і вчасне подання до відділу культури належної планово-звітної документації.

 

3.8.Директор ЦБС зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

 

3.9.Директор несе вiдповiдальнiсть перед Засновником за діяльність РЦБС, забезпечує збереження майна та коштів, які знаходяться в його розпорядженні, організовує виконання кошторису доходів і видатків, несе матеріальну відповідальність за збитки завдані РЦБС його рішеннями.

 

3.10. Директор підписує від імені РЦБС колективний договір та несе відповідальність за його виконання.

 

3.11. У разі відсутності директора управління РЦБС здійснює заступник директора, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу культури Жидачівської районної ради за поданням директора РЦБС.

 

3.12. Згідно своїх функціональних обов’язків заступник директора несе відповідальність за відповідні напрямки і зміст виробничої діяльності підпорядкованих їм структурних підрозділів, в межах своєї компетенції, діє від імені РЦБС, представляє її в інших установах і організаціях.

 

3.13. Управління бібліотеками-філіями здійснюють завідуючі філіями та інші відповідальні особи, які призначаються на посаду та звільняються з посади безпосередньо директором РЦБС.

 

3.14. Центральна бібліотека організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід системи, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у практику роботи РЦБС.

 

3.15. Реорганізація, перепрофілювання бібліотек системи здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

 

 

IV. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ РЦБС.

 

4.1.Єдиний бібліотечний фонд РЦБС є універсальним і формуються на різних носіях інформації.

 

4.2.Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом фінансування з районного бюджету та інших джерел фінансування.

 

4.3.Облік, зберігання та використання бібліотечних фондів РЦБС здійснюється відповідно до нормативно-правових документів.

 

4.4.Вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками недопустимо.

 

4.5. Користувачі РЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію.

 

4.6. Фонд центральної бібліотеки включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить у декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні та бібліографічні документи зберігаються у центральній бібліотеці.

 

4.7. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення мікрорайонів.

 

4.8. Центральна бібліотека ( надалі ЦБ)

Забезпечує централізоване комплектування та обробку фондів РЦБС, оперативність надходження нових документів в усі структурні підрозділи, вивчення потреб користувачів та ступеню їхнього задоволення фондами; створює довідково-пошуковий апарат на фонд РЦБС тощо.

 

4.9. Бібліотеки-філії забезпечують вивчення потреб користувачів своїх мікрорайонів, ступеню їхнього задоволення фондами бібліотеки-філії;

створюють довідково-пошуковий апарат на фонд філії тощо.

 

 

V. ПРАВА РЦБС

 

РЦБС має право:

 

5.1.Визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності.

 

5.2.Здійснювати господарську діяльність.

 

5.3.Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

 

5.4.При наданні користувачам документів визначати розмір коштів, що передаються бібліотекам як виконання зобов’язань щодо повернення

одержаних у користування документів, у випадках, передбачених правилами

користування.

 

5.5.Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами.

 

5.6.Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

 

5.7.Вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно – правових актів.

 

5.8.Здійснювати співробітництва з бібліотеками інших відомств, різними підприємствами, установами та організаціями; укладати з ними

договори творчої співпраці.

 

5.9. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань ЦБС, яка не суперечить чинному законодавству.

5.10. ЦБС має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

 

 

VI. ОБОВ’ЯЗКИ

 

6.1. Бібліотеки РЦБС своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на інформаційно - бібліотечне обслуговування згідно законодавства України.

 

6.2.РЦБС обслуговує населення Жидачівського району згідно з правилами

користування.

 

6.3. РЦБС зобов’язана виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

 

6.4. Бібліотеки забезпечують належне зберігання фонду РЦБС, несуть відповідальність за його облік.

 

6.5.РЦБС не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім випадків, передбачених законодавством.

 

6.6. РЦБС має звітувати про свою діяльність перед керуючими органами та громадськістю .

 

 

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙНОВІ ПРАВА РЦБС.

 

 

7.1.Основним джерелом фінансування РЦБС є кошти районного бюджету. За рахунок коштів районного бюджету здійснюється фінансування розробки та реалізації програм розвитку бібліотечної справи; будівництво та реконструкція бібліотечних будівель, приміщень; розвитку дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів міста, осіб з фізичними вадами; забезпечення відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів, розмножувальною технікою, іншим обладнанням

 

7.2. Додаткове фінансування РЦБС здійснюється за рахунок коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, надання додаткових платних послуг, пожертвувань, спонсорської допомоги тощо. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовуються виключно на здійснення основної діяльності РЦБС (придбання літератури, технічних засобів, проведення ремонтних робіт тощо).

 

7.3. РЦБС у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та

іншої діяльності відповідно до цього статуту;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку

необоротних активів, які стали непридатними;

- володіти, користуватися майном відповідно до законодавства та цього

статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому статуту.

 

7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в РЦБС визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури і туризму України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована система.

 

7.5. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через бухгалтерію РЦБС, підпорядкованою централізованій бухгалтеріі відділу культури Жидачівської РДА.

 

7.6. Бібліотечний фонд, майно, обладнання усіх структурних підрозділів знаходяться на балансі РЦБС. РЦБС в порядку, передбаченому законом, звільняється від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

 

 

VIII. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ РЦБС

 

8.1. На працівників РЦБС поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

 

8.2. Працівникам РЦБС можуть встановлюватись надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці згідно чинного законодавства.

 

8.3. Працівники РЦБС мають право на доплату за вислугу років.

 

8.4. Додаткові пільги встановлюються відповідно до трудової угоди.

 

 

ІХ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ.

 

9.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджуються рішеннями Засновника.

 

9.2. Статут та зміни до нього реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

 

9.3. Зміни до Статуту РЦБС набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

9.4. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у відділі культури, Директора РЦБС, в державних органах, які провели реєстрацію.